صفحه اصلی » امام خامنه ای » رساله » فیلم و عکس نامحرم
منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

فیلم و عکس نامحرم

اندازه قلم

فیلم و عکس نامحرم

فیلم و عکس نامحرم

س ۱۱۸۳: نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمى دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمى دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتى وجود دارد؟

ج: نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه‌کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر این اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به زن مسلمانى که بیننده آن را مى‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم که به‌طور مستقیم از تلویزیون پخش مى‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غیرمستقیم تلویزیونى اگر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.

س ۱۱۸۴: مشاهده برنامه‏هاى تلویزیونى که از ماهواره دریافت مى‏شوند، چه حکمى دارد؟ اگر ساکنان استانهاى مجاور دولتهاى خلیج فارس برنامه‏هاى تلویزیونى آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چیست؟

ج: از آنجا که برنامه‏هایى که توسط ماهواره‏هاى غربى پخش مى‏شوند و همچنین برنامه‏هاى تلویزیونى بیشتر دولتهاى مجاور، دربردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحریف حقایق و لهو و فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث گمراهى و فساد و ارتکاب کارهاى حرام مى‏گردد، بنا بر این دریافت و دیدن آنها جایز نیست.

س ۱۱۸۵: آیا دیدن یا شنیدن برنامه‏هاى طنز از رادیو و تلویزیون اشکال دارد؟

ج: گوش‌دادن به برنامه‏هاى طنز و نمایش‏هاى فکاهى و دیدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمنى باشد.

س ۱۱۸۶: هنگام جشن عروسى چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، این عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع‏آورى آنها بر من واجب است؟

ج: اگر وجود عکسها نزد دیگران مفسده‏اى ندارد و یا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به دیگران نقشى نداشته‏اید یا جمع‏کردن آنها از دیگران براى شما مشقّت دارد، تکلیفى در این‌باره ندارید.

س ۱۱۸۷: آیا بوسیدن تصاویر امام(قدّس‏سرّه) و شهدا براى ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

 به‌طور کلى تصویر شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسیدن تصویر به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتى که قصد ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.

س ۱۱۸۸: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهاى سینمایى و غیر آن، در صورتى که آنان را نشناسیم، جایز است؟

ج: نگاه‏کردن به فیلم‏ها و تصاویر، حکم نگاه‏کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ریبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولى با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه‏اى که شهوت برانگیز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، بنا بر این دیدن آنها حرام است.

س ۱۱۸۹: آیا جایز است زن در جشن‏هاى عروسى بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ و بر فرض جواز، آیا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟

ج: اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نیست ولى اگر احتمال بدهد که اجنبى عکس او را ببیند و عدم رعایت حجاب کامل منجر به مفسده‏اى شود، مراعات آن واجب است.

س ۱۱۹۰: آیا براى زنان، دیدن کشتى مردان جایز است؟

ج: اگر مشاهده آن باحضور در میدان کشتى و به‌طور مستقیم باشد و یا آن را به‌طور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

س ۱۱۹۱: اگر عروس درشب جشن عروسى روپوش روشن و نازکى برسرش بیندازد، آیا جایز است مرد اجنبى از او عکس بگیرد؟

ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبى باشد جایز نیست، وگرنه اشکال ندارد.

س ۱۱۹۲: گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش چه حکمى دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبى آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببیند، حکم آن چیست؟

ج: اگر عکاسى که به او نگاه مى‏کند و عکس وى را مى‏گیرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسى که او را نمى‏شناسد اشکال ندارد.

س ۱۱۹۳: بعضى از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه مى‏کنند و براى کار خود توجیهات ساختگى ارائه مى‏دهند، حکم آن چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقدارى از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلوگیرى از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر نگاه‌کردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد و یا انسان بداند که منجر به تحریک شهوت او مى‏شود و یا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اینصورت نگاه‌کردن به آنها حرام است و این که به خاطر آن انسان به حرام دیگرى نمى‏افتد، مجوّز ارتکاب فعلى که شرعاً حرام است، نمى‏باشد.

س ۱۱۹۴: حضور در جشنهایى که موسیقى در آنها نواخته مى‏شود و افراد مبادرت به رقص مى‏کنند، براى فیلمبردارى چه حکمى دارد؟ فیلمبردارى مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمى دارد؟ ظاهر کردن فیلم‏هاى جشن‏هاى عروسى توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراى چه حکمى است؟ و همچنین ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمى دارد؟ و آیا استفاده از موسیقى در آن فیلم‏ها جایز است؟

ج: حضور در جشن‏هاى شادى و فیلمبردارى مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتى که مستلزم گوش‌دادن به غنا یا موسیقى حرام و یا ارتکاب هر عمل حرام دیگرى نباشد، اشکال ندارد. ولى فیلمبردارى مردان از مجالس زنان یا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ریبه یا مفاسد دیگرى باشد، جایز نیست و همچنین بکارگیرى موسیقى مطرب لهوى که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فیلم‏ها نیز حرام است.

س ۱۱۹۵: با توجه به کیفیت فیلم‏ها (خارجى یا داخلى) و موسیقى که از تلویزیون جمهورى اسلامى پخش مى‏شود، دیدن و گوش‌دادن به آنها چه حکمى دارد؟

ج: اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند موسیقى که از رادیو و تلویزیون پخش مى‏شود از نوع موسیقى مطرب لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و یا دیدن فیلمى که از تلویزیون پخش مى‏شود، مفسده دارد، دیدن و شنیدنِ آنها براى آنان جایز نیست و مجرّد پخش از رادیو و تلویزیون حجّت شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

س ۱۱۹۶: تهیه و فروش تصاویر منسوب به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امیرالمومنین و امام حسین(علیهماالسلام) براى نصب آنها در مراکز دولتى چه حکمى دارد؟

ج: این کار فى‏نفسه از نظر شرعى اشکال ندارد به شرط اینکه مشتمل بر امورى که ازنظر عرف، اهانت و بى‏احترامى محسوب مى‏شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.

س ۱۱۹۷: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت مى‏شوند، چه حکمى دارد؟ج: باید از آنها اجتناب شود.

 

س ۱۱۹۸: تلویزیونها یا کانالهاى پخش مستقیم ماهواره‏اى یک سلسله برنامه‏هاى اجتماعى را به نمایش مى‏گذارند که بیانگر مسائل اجتماعى جامعه غربى است و به ترویج افکار فاسدى از قبیل تشویق به اختلاط زن و مرد و ترویج روابط نامشروع مى‏پردازند، به‌طورى که این برنامه‏ها بعضى از مؤمنین را نیز تحت‏تأثیر قرار داده است. دیدن آنها براى کسى که احتمال تأثیرپذیرى او مى‏رود، چه حکمى دارد؟ آیا این حکم نسبت به کسى که آن برنامه‏ها را به قصد نقد و بیان نکات منفى آنها و نصیحت مردم به ندیدن آنها، مى‏بیند، تفاوت دارد؟

ج: نگاه به این برنامه‏ها اگر از روى لذّت بوده و یا خوف تأثیرپذیرى و فساد، وجود داشته باشد، جایز نیست. ولى مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفى آنها براى کسى که اهلیّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه‏ها تأثیر نمى‏پذیرد و به فساد نمى‏افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتى باشد باید رعایت شود.

س ۱۱۹۹: آیا نگاه‌کردن به موى گوینده تلویزیون که آرایش کرده و سر و سینه‏اش پوششى ندارد، جایز است؟

ج: مجرّد نگاه‌کردن چنانچه از روى لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن نباشد و به‌صورت پخش مستقیم هم نباشد، اشکال ندارد.

س ۱۲۰۰: آیا دیدن فیلمهاى شهوت‏انگیز براى فرد متأهل جایز است؟

ج: اگر دیدن آنها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود، جایز نیست.

س ۱۲۰۱: دیدن فیلمهایى که راه صحیح نزدیکى با زن باردار را آموزش مى‏دهند، براى مردان متأهل، با توجه به اینکه باعث به حرام افتادن آنان نمى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: دیدن این فیلم‏ها که همیشه بانگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.

س ۱۲۰۲: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فیلمها و مجلات و نشریات و نوارها براى تشخیص موارد مجاز آنها، با توجه اینکه نظارت، مستلزم مشاهده عینى و گوش‌دادن به آنهاست، چه حکمى دارد؟

ج: دیدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورین نظارت، در مقام انجام وظیفه قانونى به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولى باید از قصد لذت و ریبه احتراز کنند و واجب است افرادى که براى نظارت و بررسى گمارده مى‏شوند از جهت فکرى و روحى زیر نظر و راهنمایى مسئولین باشند.

س ۱۲۰۳: دیدن فیلمهاى ویدئویى که گاهى تصاویر منحرف کننده‏اى دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‏هاى فاسد آنها براى ارائه به دیگران چه حکمى دارد؟

ج: دیدن این فیلمها اگر به منظور اصلاح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اینکه کسى که اقدام به این کار مى‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.

س ۱۲۰۴: آیا براى زن و شوهر دیدن فیلمهاى ویدئویى جنسى در خانه، جایز است؟ آیا براى فرد مبتلا به قطع نخاع، دیدن این فیلم‏ها به قصد تحریک شهوت و تمکن از نزدیکى با همسرش، جایز است؟

ج: برانگیختن شهوت توسط فیلمهاى ویدئویى جنسى جایز نیست.

س ۱۲۰۵: مشاهده پنهانى فیلم‏ها وتصاویرى که طبق قانون دولت اسلامى ممنوع هستند، اگر مفسده‏اى نداشته باشند، چه حکمى دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهاى جوان چیست؟

ج: با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد.

س ۱۲۰۶: مشاهده فیلمهایى که گاهى در بردارنده اهانت به مقدسات جمهورى اسلامى و مقام معظم رهبرى هستند، چه حکمى دارد؟

ج: واجب است از آنها اجتناب شود.

س ۱۲۰۷: دیدن فیلمهاى ایرانى که بعد از انقلاب تولید شده‏اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر مى‏شوند و گاهى بدآموزیهایى نیز دارند، چه حکمى دارد؟

ج: اصل مشاهده این فیلم‏ها اگر به قصد لذت و ریبه نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، فى‏نفسه اشکال ندارد ولى فیلمسازان باید از تهیه و تولید فیلمهایى که با تعالیم ارزشمند اسلامى منافات دارد، خوددارى کنند.

س ۱۲۰۸: توزیع و عرضه فیلمهایى که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، چه حکمى دارد؟ همچنین توزیع نوارهاى موسیقى که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمى دارد؟

ج: اگر فیلم‏ها یا نوارها به نظر مکلّف عرفاً مشتمل برغنا یا موسیقى مطرب و لهوى مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزیع و عرضه آنها و همچنین دیدن و گوش‌دادن به آنها براى او جایز نیست و مجرّد تأیید بعضى از ادارات مربوطه تا زمانى که نظر مکلّف در تشخیص موضوع با نظر تأییدکنندگان مخالف است، دلیل شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

س ۱۲۰۹: خرید و فروش و نگهدارى مجلاّت لباس‌هاى زنانه که عکس زنان اجنبى در آنها وجود دارد و براى انتخاب لباس بکار مى‏روند، چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد وجود عکس‏هاى زنان اجنبى در این مجلاّت مانع جواز خرید و فروش و بهره‏بردارى از آنها براى انتخاب لباس نیست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اى باشد که موجب مفسده شود.

س ۱۲۱۰: آیا خرید و فروش دوربین فیلمبردارى جایز است؟

ج: خرید و فروش دوربین فیلمبردارى تا زمانى که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد.

س ۱۲۱۱: خرید و فروش و اجاره فیلمهاى ویدئویى مبتذل و همچنین ویدئو چه حکمى دارد؟

ج: اگر فیلم‏ها در بردارنده تصاویر زننده‏اى که شهوت را تحریک کرده و موجب انحراف و فساد مى‏شوند و یا مشتمل بر غنا و موسیقى مطرب و لهوى و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، تولید و خرید و فروش و اجاره فیلم‏ها و همچنین اجاره ویدئو براى استفاده از آن در این امور، جایز نیست.

س ۱۲۱۲: آیاگوش‏دادن‏به اخبار و برنامه‏هاى علمى و فرهنگى رادیوهاى خارجى جایز است؟

ج: در صورتى که موجب انحراف و فساد نشود، جایز است.

 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *