صفحه اصلی » امام خامنه ای » رساله » کسب هاى حرام
منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

کسب هاى حرام

اندازه قلم

کسبهاى حرام

کسب هاى حرام

خرید و فروش اعیان نجس

س ۱۰۸۸: آیا خرید خوکهاى وحشى که توسط اداره صید و کشاورزان منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مى‏شوند، به منظور کنسرو سازى و صادر کردن آن به کشورهاى غیر اسلامى جایز است؟

ج: خرید و فروش گوشت خوک براى استفاده‏هاى غذایى انسان جایز نیست هرچند خریدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلایى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذیه حیوانات و یا بکارگیرى چربى آن در صنعت صابون‏سازى و مانند آن باشد، دراین صورت خرید و فروش آن اشکال ندارد.

س ۱۰۸۹: آیا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک یا کاباره‌هاى شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمى دارد؟

ج: اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره کاباره‏هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جایز نیست و کسب درآمد از طریق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتى که در برابر آن مى‏گیرد نمى‏شود.

س ۱۰۹۰: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزى که خوردن آن حرام است به کسى که آن را حلال مى داند، صحیح است؟

ج: فروش و هدیه کردن چیزى که خوردن یا آشامیدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشامیدن باشد و یا انسان بداند که خریدار آن را براى خوردن و آشامیدن مصرف مى‏کند جایز نیست، هرچند خریدار خوردن آن را حلال بداند.

س ۱۰۹۱: ما یک شرکت تعاونى براى فروش مواد غذایى و مصرفى داریم و از آنجا که بعضى از مواد غذایى موجود در آن فروشگاه از مردار یا چیزهایى که خوردن آنها حرام است مى‏باشند بنا بر این درآمدهاى سالانه حاصل از آنها که بین سهامداران توزیع مى‏شوند چه حکمى دارند؟

ج: خرید و فروش آن دسته از مواد غذایى که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مى‏باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزیع آن در بین سهامداران جایز نیست و در صورتى که اموال شرکت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله‏هاى عملیه ذکر شده است.

س ۱۰۹۲: اگر شخص مسلمانى هتلى را در یک کشور غیراسلامى تأسیس کند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثریت مردم آن کشور مسیحى هستند که با غذا شراب مى‏نوشند و به هتلى که همراه غذا شراب ندهد نمى‏روند، با توجّه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار براى او جایز است؟

ج: تأسیس هتل یا غذاخورى در کشورهاى غیراسلامى اشکال ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جایز نیست، هرچند خریدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جایز نیست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.

س ۱۰۹۳: آیا حیوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بیرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خرید و فروش آنها حرام است؟ آیا خرید و فروش آنها براى تغذیه غیر انسان مثل تغذیه پرندگان و حیوانات و همچنین براى استفاده‏هاى صنعتى جایز است؟

ج: اگر این حیوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند و در خارج از آب بمیرند، مردار محسوب نمى‏شوند. به هر حال چیزى که خوردن آن حرام است، خرید و فروش آن براى خوردن جایز نیست هرچند خریدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غیر از خوردن، منافع عقلایى حلال مثل استفاده‏هاى پزشکى یا صنعتى و یا تغذیه پرندگان و چارپایان و مانند آن داشته باشد، خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.

س ۱۰۹۴: آیا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذایى که گوشت تذکیه نشده هم در بین آنها وجود دارد، جایز است؟ آیا بینِ بردن آنها براى کسى که خوردن آنها را حلال مى‏داند و کسى که حلال نمى‏داند، تفاوتى وجود دارد؟

ج: حمل گوشت تذکیه نشده براى کسى که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست و فرقى نمى‏کند که مشترى خوردن آن را حلال بداند یا خیر.

س ۱۰۹۵: آیا فروش خون به کسى که از آن استفاده مى‏کند، جایز است؟

ج: فروش خون اگر به قصد عقلایى مشروع باشد، اشکال ندارد.

س ۱۰۹۶: آیا براى یک فرد مسلمان جایز است که غذاى حرام (مانند غذایى که محتوى گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلى را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهاى زیر چیست؟

 

الف ـ اگر غذاها و مشروبات الکلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.

 

ب ـ اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلى و غذاهاى حرام باشد و هر کدام به‌طور جداگانه از کالاهاى خود سود ببرند.

 

ج ـ اگر فرد مسلمان در محلى که مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى فروخته مى‏شود، فقط کار کند و مزد ثابتى بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان.

 

د ـ اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولى دخالتى در خرید و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایى نقش داشته باشد، با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلى را در همان محل نمى‏خورند، کار او چه حکمى دارد؟

ج: عرضه و فروش مشروبات الکلى مست‌کننده و غذاهاى حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خرید و فروش آنها و اطاعت از دیگران در این موارد، شرعاً حرام است، اعم از اینکه انسان شریک در سرمایه بوده و یا کارگر روزانه باشد و نیز اعم از آن که فقط مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى عرضه و فروخته شوند یا اینکه فروش همراه با مواد غذایى حلال باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و یا مجانى و دراین مورد فرقى نمى‏کند که صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان، و به‌طور کلّى بر هر مسلمانى واجب است که از ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایى که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلى مست‌کننده و کسب منفعت از این طریق خوددارى کند.

س ۱۰۹۷: آیا کسب درآمد از طریق تعمیر کامیون‌هاى حمل مشروبات الکلى جایز است؟

 اگر کامیون‌ها براى حمل مشروبات الکلى مورد استفاده قرار بگیرند دراین صورت اشتغال به تعمیر آنها جایز نیست.

س ۱۰۹۸: یک شرکت تجارى با شعبه‏هاى فرعى براى فروش مواد غذایى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذایى آن شرعاً حرام مى‏باشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى که مردار هستند) در نتیجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود، آیا خرید مایحتاج از شعبه‏هاى این شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقى‌مانده پولى که به فروشنده داده مى‏شود، به دلیل اینکه مجهول‏المالک است، احتیاج به اجازه حاکم

 

شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسى که کالاهاى مورد نیاز خود را از آن شعبه‏ها خریدارى مى‏کند، این اجازه را مى‏دهید؟

ج: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاى مکلف نباشند مانع از صحّت‏ خرید کالاهاى مورد نیاز از آن شرکت نیست، بنا بر این خریدارى کالاهاى مورد نیاز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنین دریافت باقى‌مانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنین تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالایى که از شرکت خریده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتیاجى به اجازه حاکم شرع براى تصرّف در کالا و پولى که از شرکت دریافت مى‏کند، نیست.

س ۱۰۹۹: آیا اشتغال به سوزاندن اموات غیرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جایز است؟

ج: سوزاندن اجساد اموات غیرمسلمان، حرام نیست بنا بر این اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.

س ۱۱۰۰: آیا جایز است کسى که مى‏تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهاى آنان زندگى نماید؟

ج: سزاوار نیست این کار را بکند.

س ۱۱۰۱: آیا براى زنان جایز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غیر آن کسب درآمد کنند؟

ج: با رعایت حدود شرعى اشکال ندارد.

س ۱۱۰۲: تزئین منازل (دکور) در صورتى که براى کارهاى حرام بکار گرفته شوند، به‌خصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده قرار بگیرند، چه حکمى دارد؟ و آیا ساخت سالن در صورتى که احتمال داده شود که براى رقص و مانند آن استفاده شود، جایز است یا خیر؟

ج: تزئین خانه به خودى خود در صورتى که به منظور استفاده در کارهاى حرام نباشد، اشکال ندارد، ولى تزئین اتاق مخصوص پرستش بت، مثلاً چیدن لوازم آن اتاق و تعیین محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جایز نیست و ساخت سالن براى استفاده حرام، جایز نیست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.

س ۱۱۰۳: آیا ساخت بنایى که شامل زندان و مرکز پلیس است و تحویل آن به دولت ظالم، جایز است؟ و آیا اشتغال در کارهاى ساختمانى آن نیز جایز است؟

ج: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطى که به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ایجاد محلى براى زندانى کردن بى‏گناهان نباشد و همچنین به نظر کسى که آن را مى‏سازد، به‌طور معمول در معرض استفاده‏هاى مزبور قرار نداشته باشد که در این صورت گرفتن اجرت نیز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.

س ۱۱۰۴: شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و آنان مبلغى را به عنوان هدیه در برابر تماشاى آن به من مى‏پردازند، آیا نفس این کار جایز است؟

ج: عمل مذکور شرعاً مذموم است ولى گرفتن هدایا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختیار و رضایت تماشاگران صورت گیرد، اشکال ندارد.

س ۱۱۰۵: بعضى از افراد لباس‌هاى نظامى مخصوص ارتش را مى‏فروشند، آیا خرید این لباس‌ها و استفاده از آنها جایز است؟

ج: اگر احتمال بدهید که این لباس‌ها را از طریق قانونى بدست آورده‏اند و یا مجاز به فروش آنها هستند، در این صورت خرید و استفاده از آنها در مواردى که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.

س ۱۱۰۶: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آنها اعم از اینکه موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد و یا تبذیر مال محسوب شود ویا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جایز نیست.

س ۱۱۰۷: کار پلیس و مأموران راهنمایى و رانندگى و گمرک و اداره مالیات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حکمى دارد؟ آیا آنچه در بعضى از روایات آمده است که دعاى مأمورى که کار افراد را به حکومت گزارش مى‏دهد و دعاى مأمور مالیات و گمرک مستجاب نمى‏شود، شامل آنان هم مى‏گردد؟

ج: کار آنان فى‏نفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشکال ندارد و ظاهراً مراد از «عریف» و «عشّار» در روایات افرادى هستند که انجام این کارها را در حکومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.

س ۱۱۰۸: بعضى از زنان براى تأمین هزینه‏هاى زندگى خانوادگى خود در آرایشگاهها کار مى‏کنند، آیا این کار ترویج بى‏عفّتى و یا تهدیدى براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمى‏شود؟

ج: آرایش کردن زنان فى‏نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطى که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.

س ۱۱۰۹: آیا جایز است شرکتها در برابر واسطه‏گرى و مقاطعه‏کارى که بین صاحب کار از طرفى و کارگران و بنّاها از طرف دیگر، انجام مى‏دهند، اجرت دریافت کنند؟

ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.

س ۱۱۱۰: آیا اجرتى که دلاّل مى‏گیرد، حلال است؟

ج: اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد.

——————————————————————————–

اجرت گرفتن در برابر واجبات‏

س ۱۱۱۱: حقوق اساتیدى که در دانشکده الهیّات، فقه و اصول تدریس مى‏کنند، چه حکمى دارد؟

ج: وجوب تدریس و آموزش چیزى که یاددادن آن واجب کفایى است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در دانشگاه نیست به‌خصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد.

س ۱۱۱۲: آموزش مسائل شرعى چه حکمى دارد؟ آیا جایز است روحانیون دربرابر یاددادن مسائل شرعى به مردم، اجرت بگیرند؟

ج: هرچند اجمالاً آموزش مسائل حلال و حرام فى‏نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جایز نیست ولى گرفتن اجرت براى مقدماتى که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نیست و شرعاً هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان خاص،اشکال ندارد.

س ۱۱۱۳: آیا دریافت حقوق ماهانه براى اقامه نماز جماعت و راهنمایى و ارشاد دینى در نهادها و اداره‏هاى دولتى جایز است؟

ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد یا ارائه خدماتى که انجام آنها بر مکلّف واجب نیست، اشکال ندارد.

س ۱۱۱۴: آیا گرفتن اجرت براى غسل دادن میّت جایز است؟

ج: غسل دادن میّت مسلمان عبادت و واجب کفایى است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جایز نیست.

س ۱۱۱۵: آیا گرفتن اجرت براى جارى کردن عقد نکاح جایز است؟

ج: اشکال ندارد.

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *