صفحه اصلی » ویژه » ۱۳ آبان – تسخیر لانه جاسوسى
منتشر شده در ۰۹ آبان ۱۳۹۴ | دسته : ویژه

۱۳ آبان – تسخیر لانه جاسوسى

اندازه قلم

۱۳ آبان ماه سال ۵۸ انقلابى بزرگتر از انقلاب اول به وقوع پیوست و لانه جاسوسى آمریکا در تهران به تصرف‏دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درآمد به همین مناسبت پیش از ذکر این حادثه مهم تاریخى، به نقش‏سفارتخانه‏هاى آمریکا در کشورهاى جهان مى‏پردازیم:

سفارتخانه‏هاى آمریکا کانونهاى اصلى جاسوسى سازمان سیا در کشورهاى خارجى هستند و آشنایى با شیوه‏جاسوسى این سفارتخانه‏ها در کشورهاى جهان بسیار درخور توجه است سازمان سیا از بدو به وجود آمدن خود درسال ۱۹۴۷ میلادى داراى سه واحد مستقل بوده است این سه واحد عبارتند از:

 

۱ – سرویس جمع‏آورى اطلاعات خارجى

۲ – سرویس عملیات جاسوسى و ضداطلاعاتى

۳ – سرویس مداخلات مخفى در کشورهاى خارجى

 

تأسیس دو سرویس اول رسماً در کنگره آمریکا به هنگام بررسى طرح تأسیس سازمان سیا مورد تأیید و تصویب قرارگرفت ولى سرویس سوم همواره مخفى ماند و به طور نامرئى و غیررسمى بکار خود در کشورهاى خارجى ادامه دادتمامى آشوبها و کودتاهاى آمریکایى در کشورهاى خارجى که با تلاش مأمورین سفارتخانه‏هاى آمریکا صورت‏مى‏گیرد، بدون استثنا توسط اداره مزبور رهبرى مى‏شود مأموران سازمان جاسوسى سیا که در کشورهاى خارجى‏فعالیت مى‏کنند، معمولاً در پوشش دیپلماتیک فعالیت دارند این مأموران مسؤولیت نفوذ در احزاب سیاسى،گروههاى دانشجویى، اتحادیه‏هاى کارگرى، وسایل ارتباط جمعى، مراکز ادارى و نظامى را عهده‏دار هستند شایدآنقدر که مأموران سیا در کشورهاى خارجى سعى مى‏کنند در ارتش این کشورها نفوذ کنند وابستگان نظامى آمریکا درسفارتخانه‏ها از چنین وظیفه‏اى برخوردار نیستند اسناد به دست آمده از لانه جاسوسى آمریکا در تهران نشان مى‏دهد در سفارتخانه‏هاى آمریکا واحدى به نام »مراکزعملیاتى« وجود دارد رؤساى این مراکز، رهبرى عملیات گوناگون جاسوسى در کشورهایى که حوزه مأموریتشان است‏را برعهده دارند اینگونه افراد نیز عموماً در پوشش دیپلماتیک فعالیت دارند و از مصونیتهاى دیپلماتیک برخوردارهستند در سفارتخانه‏هاى آمریکا در کشورهاى خارجى، دفترى براى ثبت فعالیت مأمورانى که زیر نظر سفارتخانه به کارجاسوسى اشتغال دارند وجود دارد در این دفتر تمام عملیات موفق و ناموفق مأموران و عوامل نفوذى آمریکا در مراکزدولتى یا نظامى با حروف و علائم رمز ثبت مى‏شود کلیه این عملیات، چه موفق و چه ناموفق، پس از پایان آن به‏وزارت خارجه آمریکا تلکس مى‏شود این دفتر از جمله اسنادى است که سفارتخانه‏هاى آمریکا در جهان به محض‏احساس خطر مبادرت به مخفى کردن و یا معدوم نمودن آن مى‏کنند سفیران آمریکا در خارج از کشور، الزاماً مأمورین سازمان سیا نیستند ولى هرگاه کشورى از نظر اوضاع سیاسى یااقتصادى رو به وخامت بگذارد، آمریکا مأموران ورزیده »سیا« را جایگزین سفیران خود مى‏کند تا بتوانداز هر موقعیتى‏به نفع سیاستهاى خود سود جوید انتصاب »هارى شوارمن« در سفارت آمریکا در ونزوئلا هنگام تشدید فعالیت‏گروههاى چپ در اواخر سال ۱۹۵۶ میلادى، انتصاب »ریچارد هلمز« در سفارت آمریکا در ایران )قبل از ویلیام‏سولیوان( که به هنگام بروز ناآرامیهاى سیاسى در ایران صورت گرفت و انتصاب »دونالدسى لیدل« در سفارت آمریکادر بحرین به هنگام بحرانى شدن اوضاع در خلیج فارس )خرداد ۶۳) نمونه‏هایى از این واقعیت هستند همچنین‏هلاکت حداقل هفت عضو سازمان سیا در جریان انفجار سفارت آمریکا در بیروت از جمله »روبرت امیس« مدیر شعبه‏خاورمیانه‏اى سازمان مزبور نمایانگر حضور فعال مأموران سیا در کشور بحرانى لبنان بوده است یکى از کارشناسان‏آمریکایى اخیراً گفته بود:

»اطلاعات و گزارشهایى که همواره از طرف مأموران غیررسمى سفارتخانه‏هاى آمریکا در کشورهاى جهان، پیرامون‏اوضاع سیاسى کشورها به ستاد مرکزى سیا و وزارت امور خارجه آمریکا مى‏رسد نقشى به مراتب مؤثرتر از ذوق وعلاقه شخصى مقامات آمریکا در تعیین سیاست خارجى این کشور دارد« وى مى‏افزاید:

»اصولاً سیاست خارجى آمریکا در تمامى ابعاد اقتصادى و سیاسى و نظامى را تئوریسینها و مشاوران کار کشته‏اى‏تعیین مى‏کنند که کمتر صاحب مشاغل عمده دولتى هستند و اینگونه افراد غالباً در خدمت سرویسهاى امنیتى ایالات‏متحده هستند و کارشناسان زبده را در تمام سفارتخانه‏هاى خود در جهان به کار گمارده‏ایم« سازمان سیا در طول جنگ مالویناس در ۱۹۸۲ میلادى موفق شده بود به کمک مأموران خود در سفارت آمریکا دربوینوس آیرس، علایم رمز ارتش آرژانتین را متناوباً ضبط کرده و در اختیار ارتش انگلیس قرار دهد هفته نامه آمریکایى‏نیوزویک در پایان این جنگ در گزارشى نوشت:

»سازمان سیا از یک شبکه جهانى استراق سمع برخوردار است که‏بدین وسیله بسیارى از ارتباطات تلکسى و تلفنى را مى‏تواند کنترل کند« ارتش انگلیس با کمک این تأسیسات توانسته‏بود به مدد لانه جاسوسى آمریکا در آرژانتین، اطلاعات سرّى مربوط به محل، موقعیت و چگونگى آرایش نظامى‏ارتش آرژانتین را دریافت کرده و از این طریق به مقابله آنها بپردازد »ویلیام کیسى« رئیس پیشین سازمان سیا که در سال ۶۶ درگذشت در اسفند سال ۶۱ گفته بود:

»سازمان سیا در تمامى کشورهایى که براى آمریکا اهمیت حیاتى داشته باشد، فعالتیهاى جاسوسى شدیدى را به‏منظور ارزیابى میزان ثبات سیاسى و اقتصادى این کشورها اعمال مى‏کند« وى در این جلسه کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا را به خاطر عدم آگاهى و اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیرى ازسقوط شاه در ایران مورد نکوهش قرار داد وگفت:

»چنین اتفاقى علیه منافع آمریکا دیگر در هیچ کجاى جهان اتفاق نخواهد افتاد«

تصرف لانه جاسوسى

 

در زمان دولت موقت در سرتاسر کشور، بویژه در دانشگاهها و کارخانجات، توسط ایادى آمریکا حرکتهایى مى‏شد تاجو سیاسى جامعه را هر چه بیشتر پیچیده کرده و به نفع آمریکا پیش ببرند و بعدها معلوم شد که مرکز تمامى این‏جریانات ضد انقلابى سفارت آمریکا درتهران بود، در حالى‏که موضع منافقانه آمریکا نسبت به انقلاب اسلامى، مانع ازروشن شدن چهره واقعى آمریکا در میان مردم گردیده بود در چنین شرایطى، امام خمینى۱ بیانات قاطعى علیه ابرقدرتها و بویژه آمریکاى جنایتکار ابراز مى‏فرمودند و بویژه‏ورود شاه را به آمریکا به عنوان سرفصلى تازه براى یک تهاجم سنگین علیه آمریکاى جنایتکار اعلام کرده و فرمان‏مقابله با آمریکا را به تمامى دانش‏آموزان، دانشگاهیان و طلاب علوم دینى صادر نمودند:

»بر دانش‏آموزان و دانشگاهیان و طلاب علوم دینى است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل‏گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع و جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداًمحکوم کنند« دانشجویان مسلمان دانشگاهها با درک فرمایش حضرت امام۱ و توجه به این نکته که حضرت امام۱ فرموده بودند که:

»تمامى گرفتاریهاى مسلمین از آمریکاست« به عنوان لبیک به فرمایش ایشان و وادار کردن آمریکا به استرداد شاه واموال ملت ایران تصمیم به اشغال سفارت آمریکا گرفتند و به دنبال آن دانشجویان دانشگاههاى تهران، پلى‏تکنیک،صنعتى شریف، شهید بهشتى و گرد هم آمده و طى یک راهپیمایى تا سفارت آمریکا در نهایت شجاعت به سفارت‏حمله کردند و على‏رغم مقاومت آمریکاییها و محافظین سفارت به سرعت بر تمامى مشکلات پیروز گردیده و سفارت‏را به اشغال کامل درآورند حتى بعضى از آمریکاییها را که در جریان اشغال لانه جاسوسى گریخته بودند تعقیب کرده ودستگیر نمودند پس از تسخیر لانه جاسوسى به سرعت و با درایت کامل از نابود کردن اسناد توسط آمریکاییهاجلوگیرى شد و ضمن جلوگیرى از نفوذ عناصر انحرافى به داخل لانه جاسوسى براى نگهدارى گروگانها، برنامه‏هاى‏روشنى تنظیم گردید به محض انتشار خبر اشغال لانه جاسوسى توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، بسیارى از مردم، با شور و اشتیاق‏مقابل جاسوسخانه گردآمده و با دقت جریان را تعقیب مى‏کردند با برنامه‏هاى توجیهى دانشجویان، براى مردم یقین‏پیدا شد که افرادى که در لانه‏اند، دانشجویان مسلمان دانشگاهها هستند اشغال لانه جاسوسى یکى از لحظات و فرازهاى حساس و زیباى تاریخ معاصر است جوانان مسلمان عاصى ازجنایتها و تزویرهاى آمریکا، به اطاعت از فرمان امام(ره) عزم را جزم کردند تا این مرکز توطئه و این خانه شیطان را درهم‏کوبیده و با گروگانگیرى، آمریکاى جنایتکار را وادار به استرداد شاه و اموال ملت ایران کنند دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با دقت تمام سعى نمودند که گروههاى چپ و چپ‏نما از این حرکت سوء استفاده‏نکنند و این حرکت نهایتاً در دست همان مسلمانانى باشد که واقعاً علیه آمریکا مبارزه مى‏کردند، نه کسانى‏که ظاهراًشعار ضد آمریکایى سرمى‏دادند اما عملاً راه نفوذ آمریکا را هموار نمودند گروههاى چپ و چپ نما که خود را از قافله عقب مى‏دیدند، به انحاى مختلف خواستند یا جریان لانه را ساختگى‏جلوه دهند و یا به نحوى خود را در آن سهیم کنند که البته اقدامات احتیاطى دقیق مانع از سوء استفاده تمامى جریانات‏انحرافى گردید پیرامون تصرف لانه جاسوسى موضعگیریها و اظهارنظرهاى گوناگونى به وجود آمد، بویژه دولت موقت و نخست‏وزیرموقت که تا آن زمان مورد حمایت حضرت امام(ره) بود، با این حرکت مخالفت کردند از آنجا که سرنوشت گروگانهاى‏جاسوسخانه به سرنوشت کشور بى‏ربط نبود، در میان اظهارنظرهاى گوناگون همه منتظر نظر حضرت امام(ره) بودندنحوه موضعگیرى امام بسیار تعیین کننده بود چرا که رفت و آمدهاى بسیارى براى خارج کردن دانشجویان از لانه‏جاسوسى انجام مى‏شد فرداى همان روز، حضرت امام حرکت دانشجویان را تأیید کردند و با این تأیید، شور و اشتیاقى را در سرتاسر کشور دربین توده‏هاى ملت علیه شیطان بزرگ آمریکا ایجاد کردند کلام بلند و والاى امام(ره) چنین بود:

»در ایران انقلاب است‏انقلابى بزرگتر از انقلاب اول« پس از اینکه احتمال حمله نظامى آمریکا به ایران مطرح گردید، حضرت امام۱ باصلابت و قاطعیت فرمودند:

»شما مى‏بینید که الآن مرکز فساد آمریکا را جوانان رفته‏اند گرفته‏اند و آمریکایى‏هایى را هم که در آنجا بودند گرفتند و آن‏لانه فساد را به دست آوردند و آمریکا هم هیچ غلطى نمى‏تواند بکند و جوانها مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطى‏نمى‏تواند بکند مگر آمریکا مى‏تواند دخالت نظامى در این مملکت بکند، امکان برایش ندارد تمام دنیا توجهشان‏الآن به اینجاست غلط مى‏کند دخالت نظامى بکند نترسید و نترسانید همین تعبیر که جوانهاى ما باز از روى‏احساسات جوانى کردند که اگر چنانچه آمریکا بخواهد دخالت نظامى بکند ما چه خواهیم کرد، اصلاً این »اگر« را هم‏نباید بگویند آمریکا عاجز از این است که دخالت نظامى بکند در اینجا اگر آنها مى‏توانستند دخالت نظامى بکنندشاه را نگه مى‏داشتند« آمریکا هرگز در طول حیاتش در جهان، این چنین تحقیر نشده بود، ابهت و هیبت دروغین آمریکا را این سخنان‏بزرگمرد تاریخ اسلام درهم شکست حضرت امام خود حامى و هدایتگر جریانات لانه جاسوسى شد و مسأله سفارت‏در آن مقطع به عنوان مهمترین مسأله کشور مطرح گردید و آمریکا نیز فعالیتهاى جدى خویش را علیه گروگانگیرى درایران آغاز کرد

فعالیتها و اقدامات آمریکا علیه تسخیر لانه جاسوسى و گروگانگیرى

 

مهمترین اقدامات آمریکا در مقابله با این حرکت اسلامى عبارت بود از:

– فشار آوردن به دولت موقت که با استعفاى نخست وزیر موقت، این زمینه حرکت آمریکا منتفى گردید – اعزام هیأت نمایندگان ویژه کارتر متشکل از »رمزى کلارک« و »ویلیام« به ایران، که پیام حضرت امام۱ کار آنان رامتوقف کرد در این پیام ضمن اعلام امتناع آن حضرت از ملاقات با آنان، ملاقات شوراى انقلاب اسلامى و تمامى‏مسؤولین را با آن هیأت بشرطى ممکن شمرد که شاه را تحویل بدهند، که در نتیجه هواپیماى حامل آمریکایى‏ها درآسمان مسیر خود را به سمت ترکیه تغییر داد – تماسهاى آمریکا با بعضى از غربزدگانى که گمان مى‏کردند احتمالاً مى‏توانند در جهت آزادى گروگانها اقدامى بکنند،مانند بنى‏صدر و قطب‏زاده – اعزام میانجى از اشخاص و یا کشورهایى که مى‏توانستند با مسؤولین کشور ما صحبت کنند؛ مانند کشور پاکستان و یافلسطینى‏ها و نیز حسنین هیکل روزنامه‏نگار مصرى و در نهایت پاپ! – فشار آوردن آمریکا به مجامع بین‏المللى تحت نفوذ خود در جهت محکوم کردن و یا اتخاذ تصمیم علیه ایران؛ مانندسازمان ملل متحد و دبیر کل وقت آن »کورت والدهایم«، شوراى امنیت سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامى، بازارمشترک اروپا، دیوان لاهه و صلیب سرخ جهانى

– نامه کنگره آمریکا به مجلس شوراى اسلامى

 

– تبلیغات منفى علیه دانشجویان مسلمان مستقر در لانه جاسوسى )مبنى بر کمونیست بودن آنها و یا اینکه با گروگانها باخشونت رفتار مى‏گردد و اتهامات بى‏پایه‏اى از این قبیل( – زمینه‏سازى در ملت آمریکا براى انجام اقدام و عملیات احتمالى و نیز تبلیغات منفى علیه ایران براى موجه‏جلوه‏دادن حرکتهاى جاسوسى شیطان بزرگ پس از بى‏ثمر ماندن این قبیل اقدامات، شیطان بزرگ به اقدام جدى‏ترى پرداخت که بعضى از آنها عبارتند از:

– محاصره اقتصادى جمهورى اسلامى ایران

– بلوکه کردن داراییهاى ایران توسط آمریکا

– قطع کامل روابط با ایران

– و بالاخره تهدید نظامى و مانورها و نقل و انتقالات ناوگان آمریکا جهت مرعوب ساختن ملت مسلمان ایران!

عدم تأثیر تمامى این شگردها که اعتبار جهانى آمریکا را مخدوش کرده بود، منجر به اعمال آخرین حربه؛ یعنى دخالت‏نظامى و ربودن گروگانها گردید که جنود الهى در کویر دور افتاده طبس تمامى آن را نابود و این نقشه شیطانى را بى‏اثرکرد و باعث سرور و شادى امت قهرمان ایران و یأس و خارى مستکبرین جهان گردید از طرف دیگر رژیم آمریکا در قبال مسأله شاه سخت به انفعال افتاد و با دستپاچگى به دنبال یافتن پناهگاهى براى او به‏جستجو مشغول شد که بالاخره شاه به پاناما منتقل گشت و چون با عکس‏العمل مردم پاناما مواجه شد، در نهایت باذلت و خوارى به مصر منتقل گردید و پس از مدت کوتاهى در همانجا مرد

دستاوردهاى داخلى تسخیر لانه جاسوسى آمریکا

 

تسخیر لانه جاسوسى آمریکا خیرات و برکات بسیارى براى انقلاب اسلامى داشت که بیان مشروح آنها در این مختصرنمى‏گنجد در اینجا تنها به قسمتهاى مهمى از آن اشاره مى‏کنیم:

 

۱ – رشد، کمال و استحکام انقلاب

 

آشنا شدن هر چه بیشتر مردم مسلمان و انقلابى نسبت به ماهیت بزرگترین دشمن خود؛ یعنى آمریکا، تأثیر مهمى براستحکام و شکست‏ناپذیرى انقلاب خواهد داشت به هر میزان که ملت ما نسبت به دشمن اصلى خویش آشنایى‏داشته باشند، در برابر جریانات انحرافى و ترفندهاى شیطان بزرگ هشیار و استوار خواهند بود همچنین مواجه شدن‏امت اسلام با خطرات بزرگ و استقامت در برابر تمامى آنها، خود باعث افزونى روحیه ایثارگرى و بیزارى از قدرتهاى‏دنیایى و تکیه بر خداوند تبارک و تعالى است

۲ – تثبیت خط امام به عنوان خط سازش‏ناپذیر با غرب

 

در شرایط قبل از تسخیر لانه، جریانات چپ و چپ‏نما با ژستهاى به اصطلاح ضد امپریالیستى، جوانان حزب‏اللهى ومؤمن را به عنوان »مرتجع« و یا »غیر انقلابى« مى‏کوبیدند و بویژه عملکرد نادرست و لیبرالى و موضعگیریهاى ناصحیح‏دولت موقت و آزادى‏هاى بى‏رویه، باعث تجرى آنان در خطوط انحرافى و حمله به دولت و نظام مى‏شد تظاهرات،تحصن‏ها، کارشکنى‏ها، تحریکات ملتهاى گوناگون به نام انقلابى بودن و ضد آمریکایى توسط این جریانات ضدانقلاب و به قصد ضربه‏زدن به نظام جمهورى اسلامى رو به فزونى بود با تصرف جاسوسخانه آمریکا، آنان بهانه‏هاى تحریکات و حرکتهاى ضد انقلابى را به نحو چشمگیرى از دست داده وموج پرشور همه گیر انقلاب چونان اوایل پیروزى، ضد انقلابیون و چپ‏ها و منافقین را به ذلت، بیچارگى و یأس‏کشاند، و ثابت کرد که تنها امام و پیروان صدیق او هستند که مردانه و در عمل با غرب به سرکردگى آمریکا مى‏ستیزند

۳ – سقوط دولت موقت

 

آشکار گردیدن ناهمسانى تفکر و مشى لیبرالها و نخست‏وزیر و دولت موقت، با تفکر و مشى رهبرى انقلاب موجب‏سقوط فورى دولت موقت گردید

 

۴ – اسناد لانه جاسوسى و افشاى آنها

 

شاید به جرأت بتوان گفت که اسنادى که در جاسوسخانه آمریکا به دست دانشجویان افتاد، به لحاظ کمّى و کیفى درتاریخ کم‏نظیر و یا بى‏نظیر مى‏باشد حجم اسنادى که از آمریکا به دست ملت افتاد، در طول حیات قدرتهاى استکبارى‏بى‏سابقه است گرچه جاسوسان آمریکا در تهران به محض اطلاع از حمله دانشجویان مسلمان به جاسوسخانه، به‏سرعت و با آمادگى قبلى و با روشهاى سریع شروع به نابودى اسناد مهم کردند، لیکن سرعت عمل و هوشیارى‏دانشجویان مسلمان باعث حفظ و باقیماندن بسیارى از آنها و امکان بازسازى بسیارى دیگر گردید افشاى اسناد باعث‏گردید که ملت مسلمان نسبت به ماهیت بسیارى از جریانات و چهره‏هاى سیاسى موجود در جامعه، آگاهى و اطلاع‏پیدا کنند از بدو امر با اینکه بسیارى از لیبرالها و جریانات انحرافى به انحاء گوناگون قصد مخدوش جلوه دادن این اسناد راداشتند، لیکن به فضل الهى و هوشیارى دانشجویان مسلمان مستقر در لانه جاسوسى و مسؤولین دلسوز، هم اکنون‏صحت اسناد منتشره بر همگان روشن است این اسناد در زمینه‏هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى وکشور، همچنین در مورد بعضى از کشورهاى دیگر منطقه و نهضتهاى اسلامى بوده و از اهمیت ویژه‏اى برخوردارمى‏باشند با وجود اینکه مجلدات زیادى از این اسناد توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام منتشر گردیده است که‏به نوبه خود در افشاگرىِ چهره آمریکا مؤثر بوده است و جاى تقدیر هم دارد، اما براى مقابله جدى و اساسى با آمریکانباید به این حد بسنده کرد و این قابل تأسف است که پس از این همه زحمات در به دست آوردن، تنظیم وانتشار این‏مدارک، هنوز مرکزیت پرتوانى براى بررسى اساسى و بنیانى این اسناد و استخراج خطوط اصلى و شیوه عمل آمریکا وابلاغ آن به جهان وجود ندارد

۵ – برهم خوردن شبکه‏هاى اطلاعاتى و جاسوسى آمریکا

 

تسخیر لانه جاسوسى، مرکزیت شبکه اطلاعاتى و جاسوسى آمریکا را در تهران متلاشى ساخت سازماندهى‏سفارتخانه آمریکا در تهران به نحوى بود که از دو بخش »وزارت خارجه« و »سیا« تشکیل مى‏گردید بخش سیا از محل کاملاً مجهز و امنى برخوردار بود و در رأس این بخش، یکى از ورزیده‏ترین عناصر سازمان اطلاعاتى‏آمریکا که سالیان سال در سرکوبى ملتها درکشورهاى دیگر نقش اساسى داشته است، مشغول به تنظیم برنامه‏هاى‏جاسوسى بود بدیهى است با حذف مرکزیت، قدرت بهره‏گیرى آمریکا از منابع جاسوسى واطلاعاتى داخلى،ضربه‏اى جدى خورد به نحوى که تا مدتها حتى رادیوهاى خارجى اخبار ایران را از صداى جمهورى اسلامى نقل‏مى‏کردند البته نباید با ساده‏اندیشى از سازماندهى مجدد این نیروها غافل بود

دستاوردهاى خارجى تصرف لانه جاسوسى

 

تسخیر لانه جاسوسى اثر مهمى بر روشها و سیاستهاى آمریکا و نیز افکار عمومى جهان داشت که فقط به ذکر بعضى ازموارد آن مى‏پردازیم:

 

۱ – افشا شدن ماهیت اطلاعاتى و جاسوسى سفارتخانه‏هاى آمریکا در کشورهاى جهان

 

۲ – کم شدن تماس و ارتباط افراد »منبع« با آمریکاییها و بالعکس، در کشورهاى تحت سلطه از ترس تکرار وقایعى چون‏تسخیر لانه

 

۳ – کم شدن حجم اسناد نگهدارى شده در جاسوسخانه‏هاى آمریکا در سرتاسر جهان و تحمیل خرج کلانى براى‏حفاظت بیشتراز جاسوسخانه‏هاى خود

 

۴ – مرعوب شدن کارمندان و جاسوسان سفارتخانه‏هاى آمریکا در جهان و احساس اینکه دولت آمریکا قادر نیست‏همیشه آنها را حفظ کند

 

شکستن بت ابرقدرتها

 

قیام و انقلاب مردم مسلمان ما در دفاع از شرافت و هویت اسلامى، بر تارک مبارزات ضد استکبارى درخشید ورهگشاى شکست هیبت دروغین آمریکا شد عدم توانایى استکبار در حل بحران، طلسم بت ابرقدرتها را شکست ورهگشایى براى مبارزان و مجاهدان در سراسر عالم شد چه زیبا فرمود امام راحلمان:

اشغال لانه یک ارزش سیاسى داشت که همه ارزشهاى دیگر پیش آن کوچک است و آن شکست بت ابرقدرتهاست به واسطه تسخیر لانه، خط دفاعى آمریکا، که همیشه به وسیله آن رعب و وحشت ایجاد مى‏کرد، فرو ریخت وشکستهاى پیاپى آمریکا در بعد حرکات نظامى و دیپلماسى براى نجات گروگانها، اسطوره غیرقابل نفوذ بودن آمریکا رادر هم ریخت و نشان داد که آمریکا را مى‏توان با حرکت گسترده و اتکا به مردم شکست داد این کلام گهربار امام(ره) که:

»آمریکا هیچ غلطى نمى‏تواند بکند« عینیت یافت چشم امید تمامى رنجدیدگان تاریخ به انقلاب شکوهمند اسلامى‏دوخته شد و ایران مأمن و کعبه آمال تمامى آزادگان و مبارزان جهان گردید از آنجا که تاریخ آئینه عبرت زمان و صحنه نبرد حق و باطل است، باید از این تجربیات ره‏توشه‏اى برداریم تا چراغ‏راهمان در آینده باشد و بدانیم که هر وقفه‏اى در مبارزه با این جرثومه فساد، یک عقب‏نشینى خواهد بود و تداوم‏حرکت انقلاب ما در حفظ روحیه ضد استکبارى و خصوصاً ضد آمریکایى در کشور است همانطور که با فتح دلاورانه لانه جاسوسى، اندیشه انقلاب پیچیده‏تر شد و روحیه استکبارستیزى تشدید گردید، درسالگرد آن و در هر سیزده آبانى باید روز ملى مبارزه با استکبار را تبلور عینى بخشیم، و به یاد داشته باشیم که مبارزه‏آشتى ناپذیر ما با آمریکا یک مبارزه رویاروى است و همواره آمریکا علیه ماست، مگر آن روزى که در مسیر انحراف وتغییر بیفتیم، و به هوش باشیم که شیطان، شیطان است و هیچ‏گاه دست از شیطنت برنخواهد داشت باید تا آخر به‏مبارزه با این ام‏الفساد قرن ادامه دهیم، مبارزه با آمریکا را از مبارزه به حق این ملت جدا نکنیم و در مسیرهاى پرپیچ وخم و تاریک دیپلماسى نیفتیم، که به فرموده رهبر معظم انقلاب:

»در ایران هرکسى که به پایه‏هاى اسلامى انقلاب اعتقاد دارد به مبارزه همیشگى با پرچمداران قدرت استکبارى که دررأس آنها آمریکاست، اعتقاد دارد در این شرایط حساس که دنیا در آستانه تحولات اساسى قرار دارد و چشم جهان اسلام و مستضعفین بر ما دوخته شده‏است، در دام حرکتهاى دیپلماتیک جهانى و دنیاى ارتباطات غرب‏پسندانه نیفتیم و روحیه استکبار ستیزى این ملت رابه خاطر آوریم که براى احیاى اسلام ناب محمدى قیام کرده و براى برچیدن پایگاههاى شیطان بزرگ قهرمانانه به‏کانون توطئه تاخت این حرکتهاى مقدس را ارج نهیم و نگذاریم که انقلاب به دست نامحرمان و نا اهلان بیفتد و همه باهم پشت سر مقام معظم رهبرى که پرچمدار مبارزه با شیطان بزرگ است بایستیم تا تمامى طلسم‏هاى استکبار جهانى‏درهم شکسته شود تا ایران، ایران است و تا خط امام باقى است، نباید شعار »مرگ بر آمریکا« از این سرزمین رخت‏بربندد، که به فرموده آن یگانه زمان، »همین شعار مرگ بر آمریکا براى آمریکا، مرگ مى‏آورد« و تا این شعار است‏هیچ‏کس در هیچ مقامى جرأت نمى‏کند که سیاستهاى ما را به سمت آمریکا سوق دهد

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *