صفحه اصلی » "مقالات"
 1. اربعین در فرهنگ شیعه اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب اسلام و مقتضیات زمان 1 اسلام و مقتضیات زمان 2 اصول فلسفه و روش رئالیسم 1 امامت و رهبری امدادهای غیبی در زندگی بشر انسان در ...

 1. حـجت‌ الاسـلام ذبیح اللّه نعیمیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشۀ سیاسی اسلام *جایگاه علمی و سیاسی آخوند‌ خراسانی در بـرخی از شرایط،زمینه‌ساز کنکاش‌هاینظری دربارۀ دیدگاه در موضوع ولایت فقیه‌ شده است.برای نمونه‌،کـسانی‌ ...

 1. چکیده در یک فرایند اعتقادی پس از بررسی مسأله‌ی امامت به مبحث‌ ولایت‌ می‌رسیم‌،بـا ایـن بـرداشت که امام،همان معیارهای مورد اشاره در اصل امامت از جانب خدا‌ حق ولایت و سرپرستی ...

 1. محمدهادی معرفت ‌‌‌ولایـت‌ در لغت و عرف واژه «ولایت» ـ در اینجا ـ به همان مفهومی است که در‌ لغت‌ و عرف‌ رایج بـه کـار مـی رود و هم ردیف واژه هایی ...

 1. بهرام اخوان کاظمی ‌‌‌اشـاره‌ : مقاله نشان می‌دهد «ولایت مطلقه فقیه» به آن مفهوم که امام«رض» مدّ‌ نظر‌ داشـتند‌، از هـمان ابـتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده ...

 1. ‌ ‌‌‌سیداحمدحسینی بــحث‌ از ولایت فقیه, ویژگیها, شرطها و اختیارها, به دیرینگی دانش فقه و همزاد آن است‌. از‌ نـخـسـتین‌ دوره هـای تـدوین فـقه کلاسیک شیعه, موضوع واگذاری ولایت از سـوی امـامان ...

 1. ‌‌‌شریف لک زایی چـکیده‌ نظریه ولایت فقیه که از سوی امام خمینی ارائه شده است، تفاسیر و برداشتهای‌ مختلفی‌ را‌ در پی داشـته اسـت. واژه «ولایـت مطلقه» که در مکتوبات و سخنان ...

 1. حجة الاسلام علی ربانی گلپایگانی ‌ ‌‌‌اشـاره‌ برخی از مسائل که در باب ولایت فقیه قابل تحقیق است عبارتست از‌:بررسی‌ ادله‌ عـقلی و نـقلی ولایـت فقیه و سنجش اعتبار آنها،بررسی آراء سه‌گانه ...

 1. حسین مسعودنیا* حسین توسلی** چـکیده هرنظریه‌ای برای تداوم خود نیازمند است تا‌ با مقتضیات زمانی و مکانی‌ هماهنگی‌ وتـحول یابد.در تحول یک نـظریه،بـاید فرضیه‌های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن ...

 1. فائز دین‌پرست* چکیده: شکل‌گیری گفتمان‌های سیاسی مـختلف‌ مـحصول‌ روابـط‌ و کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی و مفصل‌بندی عناصر مختلف حول یک دال مرکزی است،تشکیل نظام جمهوری‌‌ اسـلامی بر مبنای نظریهء ولایت فقیه ...

 1. سید حسن طاهری خرم آبـادی‌ در‌ شـمارهء‌ گـذشته بحث به این جا رسید که قانونگذاری حق اولی و ذاتی خداوند است و هیچ انسانی‌ ذاتا چـنین حقی را ندارد ولی بر ...

 1. سید حسن طاهری خرم آبـاد‌ «حـکومت‌ از‌ دیـدگاه اسلام» برای بررسی مسألهء حکومت از دیدگاه اسلام لازم است مسائلی به عنوان مقدمه‌ مطرح‌ شود. 1-اسـلام همه انسانها را از جهت ولایت بر یکدیگر ...

 1. سید حسن طاهری خرم آبـادی‌ چـگونه‌ ولایـت‌ خداوند پیاده می‌شود؟ با در نظر گرفتن این مطلب که ولایت الهی باید از طریق انسان‌ تحقق یـابد و امکان پیاده شدن آن بدون وساطت ...

 1. سیّد حسن طاهری خرّم آبـادی‌‌ خـلیفه‌ الهـی‌ چگونه باید تعیین شود؟ بعد از آنکه دانستیم که حاکمیت و ولایت بر مردم اختصاص به خداوند‌ دارد و ذاتـا برای هیچ فردی حق حاکمیت ...

 1. محسن غرویان سـرمقاله‌(1) مبنای ولایت در دستگاه فکری و جهان‌بینیِ ما، نقل است یا عقل؟ این سؤالی است‌ کـه‌ امـروزه‌ مـحتاج تبیین و تفسیر است. استاد جوادی آملی (دام عزه) در تفسیر آیه ...

 1. سید حسن طاهری خرم آبـادی‌ گـفتیم‌ کـه‌ طبق روایات متعددی، حق جعل احکام به پیامبر اکرم(ص)تفویض شده است و در مورد ائمهء‌ اطـهار هم در چندین روایت به این مطلب تصریح ...

 1. مـحمد‌ مهدی بهداروند بررسی موضوع ولایت و سرپرستی درسه‌ سطح. منزلت ولایت و سرپرستی در دیدگاه اسلام‌ درسه‌ فـراز:جهان بینی،فلسفه تاریخ و نظام‌ اجتماعی قابل بررسی است که در بخش‌های‌‌ بعدی بـه ...

 1. نویسنده:آیة الله لطف الله صافی گلپایگانی   مترجم:سید حسن اسلامی ‌‌‌دلایـل‌ عقلی و نقلی, گواه نیاز جامعهء بشری به حکومتی است که امورش را راه‌ بـرد‌; کـیانش‌ را حـفظ کند آن را ...

 1. سید حسن ظاهری خرم آبـادی‌ بـسم‌ اللهـ‌ الرحمن الرحیم اصل پنجم:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در‌ جمهوری اسلامی ایران ولایـت امر و امامت بر عهده فقیه ...

 1. ‌‌‌آیة الله جوادی آملی چـون‌ مستور ماندن برخی از مبادی تصوری و یا مطوی بودن بعضی از مقدمات تصدیقی‌ بحث‌ از‌ سـهولت تـصور مـعنای ولایت فقیه یا از میسور بودن پذیرش ...

 1. سید جمال الدین دین پرور ‌ ‌‌‌تـاریخ‌ را ورق می‌زنیم و به هزار سال قبل باز می‌گردیم، قرن چهارم هجری، عراق‌ و حجاز‌ و مـنطقه‌ عـربی خـاورمیانه و اوضاع سیاسی، اجتماعی ...

 1. فاروق صفی زاده دکتر فاروق صفی‌زاده امام خمینی(ره)احیاگر اسلام‌ واقعی‌ و سـنت‌ نـاب مـحمدی(ص)تبلور فکر و اندیشهء مصلحان و اندیشمندانی چون عبده،سید جمال،حسن النباء،سید قطب‌،مودودی، مـدرس،شریعتی،مطهری و مبارزان دیگری است که ...

 1. مصطفی غفاری دانشجوی دکتری جـامعه‌شناسی‌ سـیاسی‌ *بـررسی‌ نظرات میرزای نائینی به عنوان مجتهدیکه هم عصر و هم مکتب آخوند خراسانی بوده است،بـرای‌ بهتر فهمیدن فضای فکری آن عصر و مکتبکمک شایانی می‌کند.نوشتار ...

 1. ‌‌‌نویسنده:رضا مدنی کاشانی، مترجم: محمد حسین مدنی حـضرت‌ آیت الله مدنی کاشانی رحمه‌الله (م 1371.ش) از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله العظمی‌ حاج‌ شیخ‌ عبدالکریم حـائری یـزدی و دارای تـألیفات متعدد ...

 1. حمیدپارسانیا بـاسمه‌ الحق 1. هویت متعالی مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم می‌رساند و در‌ هر‌ یک‌ از آن دو حـکمی مـخصوص بـه خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت ...

 1. ‌‌‌آیة الله مصباح یزدی اشـاره‌: آنچه در پی می‌آید متن برخی از گفتگوهایی است که از سوی همکارانمان‌ در‌ دفتر‌ مؤسسه تنظیم و نـشر آثـار امـام خمینی(س) (واحد قم) با برخی ...

 1. ‌ ‌‌‌عبدالرحیم عقیقی بخشایشی مرحوم آیت اللّه عبد الحسین لاری آغازگر اصل‌ ولایت‌ فقیه‌ در یـکصد سـال پیـش چهره‌های روحانیت مبارز در طول تاریخ اسلام،همواره درخششی خیره کننده‌ داشته‌اند لیکن درخشش این ...

 1. استاد حائری شیرازی تهیه‌ از‌:جهاد‌ دانشگاهی خـراسان بسم الله الرحمن الرحیم ولایت از ولایت هیچ‌ گزیر و گریز نیست ولایتغیرقابل اجتناب اسـت.ببینید،من اگر این لیوانرا از آب‌ خالی کنم هوا جای‌ آب‌ را میگیرد.اگـرخواستم ...

 1. ‌*حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن عابدیان‌* چـکیده‌ مـجازات‌ مـتخلفین از قانون و افراد متعدّی به حریم فرد و جامعه،از اصول‌ پذیرفته شده در دین‌ مبین اسلام و همه جـوامع بشری ...

 1. ‌‌‌رهـبر‌ معظم انقلاب, حضرت آیت الله خامنه ای, در دیدار هیأت علمی کنگره (امام‌ خمینی‌ و اندیشه‌ حـکومت) بـا ایـشان, بیانات مبسوطی ایراد فرمودند. آنچه می خوانید متن کامل سخنان ...

 1. ‌محمدهادی معرفت ‌‌‌ پیـرامون‌ مسأله ولایت فقیه و در رابطه با حاکمیت شریعت، مسائلی مطرح می‌باشد، از جمله‌: 1-معنا‌ و مـفهوم‌ ولایـت مـطلقه که فقیه جامع الشرایط را شایسته است چگونه می‌باشد، ...

 1. شورای‌ هـماهنگی‌ تـبلیغات اسـلامی معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی «مکتب»،«ولایت فقیه»و«وحدت مردم»عناصری هستند که عموم کارشناسان‌ علوم اجـتماعی به تأثیر و نقش مستقیم و قاطع آنها در به ثمر رساندن انقلاب‌ اسلامی ...

 1. ابوالقاسم گرجی ‌ ‌‌‌ولایـت‌ چیست؟ولایت به معنای وسیع، بطوری که شامل ولایت تکوینی و تشریعی، حقیقی و حقوقی و سایر تـقسیمات‌ بـشود‌، عـبارت‌ است از:توانائی دخل و تصرف در امری از ...

 1. علی امیرپور پس به هر دوری ولیّی قائم است‌ تا قیامت آزمایش دائم است‌ مولانا‌ جلال‌ الدیـن رومـی از زمـان طرح و تصویب قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی،موضوع ولایت فقیه بحث‌ رایج‌ و مورد ...

 1. حمید انتظار در رژیم‌های جمهوری،برای حراست از سلامت حکومت و حاکمان،رؤسای جمهور به صورت‌‌ دوره‌ای،یـعنی برای مدت مثلا چهار سال انتخاب می‌شوند.در نظام جمهوری اسلامی‌ این امر نـسبت‌ به‌ رییس‌ جمهوری ...

 1. ‌ ‌‌‌اسـتفتائاتی‌ از محضر مقام معظم رهبری‌ «احکام ولایت فقیه» * تعبدی بودن اصل ولایت فقیه‌ سـؤال‌:آیـا‌ اعـتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلی‌ است یا شرعی؟ جواب‌:ولایت ...

 1. حسن ممدوحی مـساله‌ ولایت و حاکمیت فقیه از دیر باز در خلال مباحث فقهی امری ملموس و غیرقابل‌ انکار‌ بـوده‌ و در بـستری بـسیاروسیع در ابواب مختلف فقه، از حاکم و ...

 1. ‌‌‌ابوالفضل سلطان محمدی* مـقدمه‌ در بررسی دیدگاه علامه مجلسی درباره ولایت فقیه به معنای «حکومت فقیه» و به‌ عـنوان‌ نـظریه‌ جـایگزین «حکومت سلطنتی» و یا هر نوع نظام سیاسی دیگر، این سؤالات ...

 1. ‌سیداحمدحسینی خراسانی ‌‌‌ فـقیه‌ فرزانه و متفکر بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری, آثار قلمی و زبانیِ عالمانه و محققانه بـسیاری‌ را‌ در‌ حـوزه هـای مختلف علوم و معارف اسلامی از خود به ...

 1. ‌مترجم: محمدباغستانی نویسنده:فؤاد ابراهیم، دولتـ‌ صفویان, سرانجام از هم پاشید. در این از هم پاشیدگی, روسها, افغانها و ترکها‌ نقش‌ بسیار‌ داشـتند.در مـیان شـاهزادگان نیز, شخصیت شایسته ای که بتواند نیروهای ...

 1. ‌‌‌سید علی شفیعی بـیش‌ از بیست سال است که اصل ولایت فقیه رسماً و عملاً بر کشور اسلامی‌ ایـران‌ سـایه‌ افـکنده و ملت بزرگ و رشید ما را زیر بال و ...

 1. احمد آذری قمی بسم اللّه الرّحمن الرّحیم ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید قدّس سرّه اوّلین فقیهی که به نظامخ ولایت فقیه در کتب فقهی خود بویژه کتاب‌ «مقنعه»،به عنوان یک نظام الهی ...

 1. علی شمس *در این مقاله به بررسی چند سؤال،متناسب با موضوع مورد بحث یعنی،«ولایت فقیه»،البته با قید کلامی بودن آن می‌پردازیم: 1-5.سؤال اوّل: آیا در مورد تکلیف حکومت در زمانغیبت معصوم در علم ...

 1. محمدابوطالبی *درباره قدمت اندیشه ولایت فقیه دودیدگاه مطرح است: 1.این مسئله،پیشینه‌ای به قدمت فقه شیعهدارد و فقهای عظام شیعه از زمان شیخ مفید(م413/ ه‍.ق)به آن اعتقاد داشته اند. 2.مسئله فوق،امری بدیع و نوظهور ...

 1. حیدر رضا ظابط از نظر لغوی داوری در اختلافات و دعاوی، فرماندهی، و صدور حکم یا دستور را «حکومت» گویند؛ و در اصطلاح حکومت به کار یا مجموعه‌ای از کارها اطلاق ...

 1. احمدحیدری اشاره چنان که در آغاز مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی اشاره شد، نقد مقاله را نیز در ادامه خواهیم آورد. آنچه می خوانید نقد بخش ...

 1. به قلم:آیت اللّه محمد حسن مرعشی‌ قسمت اول‌ مساله«ولایت فقیه»از جهت می‌تواند مورد بحث گیرد: 1-از جهت«فقهی»و ادله‌ای که«نفیا»و «اثبانا»در فقه مطرح می‌شود. 2-از جهت«قانون اساسی». محققین و فقها،مسأله ولایت فقیه را مورد ...

 1. علی اخترشهر مقدمه آیة‌اللّه‌ سیدعبدالحسین فرزند سیدعبداللّه‌ موسوی نجفی لاری(1) (1264 ـ 1342 ق) در نجف به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و سطح، خارج را پیش اساتید مبرزی همچون ...

صفحه 1 از 3123