صفحه اصلی » ایران اسلامی » انقلاب اسلامی » دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران » "دستاوردهای اقتصادی"

پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر قوانین اسلام

خودباوری اقتصادی و حرکت در جهت خودکفایی

حمایت از تولیدات داخلی

تلاش در جهت رهایی از اقتصاد تک قطبی و وابستگی به نفت