صفحه اصلی » ایران اسلامی » انقلاب اسلامی » دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران » "دستاوردهای صنعتی و خدماتی"

توسعه شبکه های برق روستایی

توسعه شبکه مخابراتی روستاها

توسعه شبکه آبرسانی روستاها و مناطق محروم

توسعه راه های روستایی و مناطق محروم

توسعه و تجهیز شبکه های بهداشت و درمان روستاها و مناطق محروم