صفحه اصلی » ایران اسلامی » انقلاب اسلامی » دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران » "دست آوردهای سیاسی و نظامی"

توسعه و رشد فرهنگ اسلامی در ساختار نیروهای مسلح

قطع دخالت آمریکاییها در امور نظامی و ارتش ایران

ایجاد روحیه ابتکار و خلاقیت در کارکنان نیروهای مسلح

در خدمت اسلام و مردم قرار گرفتن نیروهای مسلح

تأسیس بسیج و برکات آن

مردمی شدن نیروهای مسلح

ظهور فرماندهان لایق و محبوب در نیروهای مسلح

پایان بخشیدن به حاکمیت مستشاران آمریکا