صفحه اصلی » ایران اسلامی » انقلاب اسلامی » "یاران شاخص انقلاب اسلامی ایران"

شهید شیخ محمدجواد باهنر

شهید آیت الله سید محمدرضا سعیدی

شهید آیت الله عطاء الله اشرفی اصفهانی

شهید آیت الله محمد صدوقی

شهید آیت الله علی قدوسی

شهید آیت الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی

شهید آیت الله سید اسدالله مدنی

شهید آیت الله سید محمد حسینی بهشتی

شهید آیت الله حسین غفاری

آیت الله سید محمود طالقانی

شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب

شهید آیت الله مرتضی مطهری

شهید شیخ فضل الله محلاتی

شهید آیت الله محمد مفتح