صفحه اصلی » جهان اسلام » "علمای جهان اسلام"

آیت الله شیخ عباس قمی

آیت الله سید محمدتقی خوانساری

آیت الله میرزا هاشم آملی

علامه سید مرتضی عسگری

سید عبدالحسین شرف الدین عاملی

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی

آیت الله سید رضا بهاءالدینی

آیت الله محمد تقی بهجت

علامه محمد تقی جعفری

علامه عبدالحسین امینی

آیت الله محمد علی اراکی

آیت الله سید محسن حکیم

آخوند محمد کاظم خراسانی

آیت الله سید حسین بروجردی

آیت الله سید حسن شیرازی (میرزای اول)

میرزا محمد تقی شیرازی (میرزای دوم)

آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی

آیت الله سید ابوالقاسم خویی

آیت الله مرعشی نجفی

علامه سید محمدحسین طباطبایی

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی

آیت الله شیخ مرتضی انصاری

عزالدین قسام (فلسطین)

حسن البناء(مصر)

عمر مختار (لیبی)