صفحه اصلی » صوت » "فلسطین"

حضرت موسی و قومش وقتی از رود نیل عبور کردند در کدام سرزمین اسکان گزیدند و آن زمان کشور فلسطین کجا بود و چگونه به اشغال بنی اسرائیل درآمد

صهیونیست و اشغال فلسطین

علت اهمیت قدس شریف