صفحه اصلی » صوت » ولایت فقیه » "نشت علمی"

نشست علمی مبانی واصول حاکم بر نظریه ولایت فقیه – مهدی ابوطالبی

نشست علمی تفکیک حوزه های فقهی وکلامی ولایت فقیه – سید محمد هادی پیشوایی